Pearl River Delta Culture

Wise Man

by Ding Cheng

October 17, Wednesday 6:30 - 8:30 PM
October 21, Sunday 3:30 - 5:30 PM

Chaoshan Regional Culture

ua sieg gian

by Chen Peiying, Chen Yingyao, Lin Shuhong

documentary 243

by Chen Jianhang, Zhang Riwen, Li Ying

sweetionship.

by Guo Jia lin

October 25, Thursday 6:30 - 8:30 PM
October 28, Sunday 3:30 - 5:30 PM

Sports and Media

Football Talent with One Leg

by Liu Qinlu

Life Climbing

by Feng Ji

The Hero with Single Leg

by Pan Boyang,Zheng Pengfei

November 07, Wednesday 6:30 - 8:30 PM, NS 112
November 11, Sunday 3:30 - 5:30 PM

Olympic Games

Everlasting Flame

by Gu Jun

Dream Weavers

by Gu Jun

November 12, Monday 6:30 - 8:30 PM, BS 106
November 18, Sunday 6:30 - 8:30PM